معرفی

مشخصات فردی

علیرضا پاک گوهر

نام - نام خانوادگی : علیرضا   پاک گوهر

پست الکترونیکی : apakgohar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : انگلستان -آکسفورد

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا پاک گوهر
علیرضا پاک گوهر

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^